Dotace, granty, projekty

Naše škola je zapojena do projektu „SPOLU 2“

reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945
Projekt je realizován v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na podporu úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská Ostrava a Přívoz.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

 1. Připravit  cílovou skupinu dětí ve věku 3 – 5 let ze dvou vyloučených lokalit v městské části Moravská Ostrava a Přívoz včetně jejich rodičů na vstup do MŠ a to podporou jejich vzdělávání v neformálním předškolním centru.
 2. Podpořit a motivovat rodiče dětí z cílové skupiny k pozitivnímu uvědomění si potřebnosti předškolního vzdělávání pro jejich děti a to systematickou podporou a poradenstvím rodičů.
 3. Podpořit adaptaci dětí 5-ti letých ze dvou vyloučených lokalit v městské části Moravská Ostrava a Přívoz a jejich rodin v partnerských mateřských školách před a po povinném nástupu do MŠ.
 4. Podpořit vytváření inkluzivního prostředí v partnerských mateřských školách a to rozvojem spolupráce mezi neformálním předškolním centrem a partnerskými mateřskými školami, včetně podpory pedagogických pracovníků.

Projekt realizuje SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.sve spolupráci se třemi mateřskými školami:

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace www.mssafarikova.eu/

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra https://www.webskoly.cz/zspittra

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace http://ms-spalova.cz/

Cílová skupina projektu:

 • Děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí ve dvou vyloučených lokalitách v městské části Moravská Ostrava a Přívoz ve věku od 3 do 5-ti let
 • Rodiče těchto dětí
 • Pedagogičtí pracovníci partnerských MŠ
 • Děti MŠ

Aktivity: 

1. Spolupráce NPC a MŠ – konzultace, stáže

 • individuální nebo skupinová konzultace/stáž pedagogických pracovníků MŠ v NPC a naopak
 • minimálně 1x za 3měsíce (2 hod.)

2. Spolupráce NPC a MŠ – společné akce

 • 2x výlet/projekt pro děti s rodiči všech partnerských MŠ a NPC (např. ZOO)
 • 2x společná kulturně-vzdělávací akce/projekt (např. divadlo)
 • Z projektu hrazeno vstupné, doprava, občerstvení

3. Spolupráce NPC a MŠ – aktivity na MŠ

Projektové dny v MŠ (3 PD/MŠ/projekt, celkem 9x za projekt) – 1x ročně

 • vždy společně děti z NPC a jedné MŠ, 4 h

Den s mámou v MŠ (3 akce/MŠ/projekt, celkem 9x za projekt) – 1x ročně

 • pro všechny rodiče-zájemce o zápis dítěte do MŠ společně s dětmi, 4 h

Adaptační dny v MŠ (min. 20x za projekt/MŠ)

 • pro děti navštěvující NPC před zápisem do MŠ v MŠ
 • návštěva malé skupiny dětí z NPC v doprovodu kontaktního prac. na MŠ

KOLEGIÁLNÍ PODPORA – SPOLEČNÁ CESTA K INDIVIDUÁLNÍMU ROZVOJI PEDAGOGŮ

„Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“, reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

KOLEGIÁLNÍ PODPORA

 „Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“

Projekt Kolegiální podpora se zaměřuje na učitele základních i mateřských škol a také na učitele – lektory. Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Mnozí pedagogové to přirozeně dělají, sdílejí zkušenosti, pomáhají si. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat.

V projektu chceme šířit Hejného metodu referenčním způsobem, na základě zájmu v souladu s naší běžnou praxí. Hlavní náplní je příprava lektorů, kteří provázejí další učitele rozvojem v profesní oblasti – tedy v Hejného metodě (ale v projektu máme mimo jiné zapojené i lektory kritického myšlení spolu s prvky kooperativního učení a lektorku splývavého čtení) s důrazem na metody učení pedagogů a sdílení mezi sebou – učení kolegiální podpoře. To zahrnuje konkrétně: náslechy, otevřené hodiny, hospitace, intervize, párovou výuku, společné dílny, natáčení a rozbor videí atd.

Cíl projektu

Cílem kolegiální podpory je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních a v mateřských školách.

Časový harmonogram

Projekt běží od ledna 2017 a je plánován na 4 roky. Nyní probíhá přípravná fáze projektu, setkávání tutorů a interních mentorů a tvorba metodické příručky a nástrojů. Zároveň se pracuje na metodické příručce pro MŠ, která je součástí projektu a která naváže na malou příručku Matematika všemi smysly, aneb Hejného metoda v MŠ. Postupně se setkáváme s jednotlivými lektory (interními mentory), kteří začínají pracovat s pedagogy v rámci kolegiální podpory. Pedagogové i lektoři se zapojují do programu v rámci své situace, plánů a možností. Od začátku školního roku 2017/2018 budou probíhat vedle individuální kolegiální podpory také společná setkávání zapojených lektorů i pedagogů, a to v rámci Dnů vzájemné podpory a Otevřené školy. V tomto čase též budeme pilotovat příručku pro mateřskou školu ve vybraných 10ti MŠ, jejíž výsledná grafická podoba by měla vznikat od července 2018.

Výhody pro zapojenou školu

Je to šance. Možnost zapojit se do projektu, ve kterém bude škola dostávat metodickou podporu jak v Hejného metodě tak i v metodice sdílení a kolegiální podpory.

Čísla:

 • 50+ hodin vzdělávání zdarma (+ placené bonusy pro školu)
 • 178 zapojených a spokojených učitelů
 • 40+ zkušených lektorů, kteří vám jsou připraveni pomoct

Děláme si výuku jednodušší. Získáváme praktické zkušenosti od svých kolegů, lektorů. Skrze sdílení dobré praxe, metodickou podporu, náslechy, otevřené hodiny, hospitace, intervize, párovou výuku, společné dílny, natáčení a rozbor videí atd. Učíme se pracovat s kamerou ve výuce. Rozvíjíme se v tom, co vás konkrétně zajímá. Nové poznatky a dovednosti můžeme rovnou zhodnotit ve své výuce díky konzultacím a pohledům zvenčí.

V průměru do sebe investujeme cca 50 hodin vzdělávání za 1 rok zdarma!

 • Kromě individuální podpory dostáváme možnost se zúčastnit také společných setkávání v rámci Dnů vzájemné podpory (praktické dílny s různými lektory) a Otevřené školy (otevřených hodin s následným rozborem na FZŠ Barrandov, Praha 5)

Podpora může probíhat i na dálku, přes telefon, skype, apod.

 • Zapojení je možné přímo v naší pracovní době, není třeba čas navíc.

Spolu s účastí dále získáme:

 • portfolio, alias deník svých učitelských aktivit a příprav na vaše vyučování
 • záznam své práce a výsledků v intranetu H-mat
 • spoustu nových zkušeností skrze práci se zkušenějšími kolegy

Na naší mateřské škole je podpořena paní učitelka Bc.Žemlová, Polachová, Krömer + ředitelka školy jako lektor.