Brousíme si jazýčky

Brousíme si jazýčky

Anotace: mnoho dětí, docházejících do naší mateřské školy, má problémy se správnou výslovností, tempem řeči a se správným složením vět. Velký počet dětí pochází z méně podnětného rodinného prostředí, kde se dětem dostává málo příležitostí ke správnému jazykovému vzoru. Rádi bychom, aby překonali tyto mluvní obtíže ještě před nástupem do základní školy. Mezi typické vady řeči vyskytující se u našich dětí, v četně dětí ze speciální třídy, patří: dyslalie, vývojová dysfázie či breptavost. Děti mají dále obtíže s gramaticky správnou skladbou vět, nezvládají přesně definovat své myšlenky, často nahrazují slova posunky. Tempo řeči je u některých dětí velmi vysoké, dochází tudíž k nesrozumitelnosti jejich projevu. Z těchto důvodů je potřebné zaměřit se na tuto oblast dovedností dětí.

Hlavní cíl projektu: probudit zájem dětí o komunikaci, odstranit ostych dětí v komunikaci s vrstevníky a dospělými, odstraňovat nebo aspoň minimalizovat vady řeči. Naučit a zdokonalit verbální komunikaci dětí, tím zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání a přispět tak k co nejméně problematickému přechodu dětí do základních škol.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • spolupráce rodiče-dítěte- učitele
  • pomocí hry procvičování fonematického sluchu, zraku a hmatu
  • rozvoj gramatické stránky řeči a porozumění řeči
  • rozvoj sluchového a zrakového vnímání
  • rozvoj grafomotoriky, kresby a rozvoj matematických představ
  • dechová cvičení a cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • artikulační cvičení

Popis projektu: řeč je nástrojem myšlení a slouží ke sdělování toho, co chceme, potřebujeme a myslíme si. Komunikace pomocí řeči a jazyka se nazývá verbální komunikace. Člověk je pro tuto komunikaci fyziologicky vybaven a to umístěním hlasivek, svalovou ovladatelností jazyka a rtů a vrozenou schopností se danou řeč naučit. Pomoci logopedických pomůcek pořízených v rámci projektu budeme s dětmi pracovat na komunikačních dovednostech každodenně, individuálně, dle možností daného dítěte.  Provádění artikulačních cvičení, cviky jazyka, dechových cvičení, motorických a grafomotorických cvičení, přípravná cvičení pro správnou výslovnost, sluchová a rytmická cvičení, kde budou využívány básničky, písničky a říkadla, povede k rozvoji a zdokonalení verbální komunikace dětí. Postup cvičení bude vždy konzultován s rodiči, aby i oni mohli s tímto cvičením pokračovat doma.

Časový plán a místo realizace:

  • celoročně, dopoledne na každé třídě