Vzdělávací program

Školní vzdělávací program – Špálováčci poznávají svět

V naší MŠ pracujeme v programu Začít spolu. Naše MŠ  pracuje v programu Začít spolu od roku 2013.

                 O programu Začít spolu

               Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti předškolního a mladšího školního věku.

               Vzdělávací program je realizován v ČR od r. 1994.

               V ČR je jediným držitelem licence práv na šíření vzdělávacího programu Začít spolu organizace Step by Step ČR, o.p.s.

               Všichni pedagogové v běžných třídách jsou proškoleni v  akreditovaném programu Začít spolu.

                 Hlavní cíle programu Začít spolu

                  vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi srovnávat,

                  učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je,

                  umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost,

                  být tvůrčí a mít představivost,

                  sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme,

                  vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.

                   Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu

                 Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí.

                 Nabízíme společně vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností.

                 Orientujeme se na dítě (podporuje individuální rozvoj, spolupráci).

                 Rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školky.

                 Pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek.

                 Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

             Den v MŠ s programem Začít spolu

                Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru, a tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je  pružný a umožňuje začleňování zvláštních akcí, jako například návštěvy rodičů, pobyt venku, na zahradě, v přírodě (v případě, že to dovoluje počasí), dovoluje zohledňovat náladu skupiny.

Pružný denní program umožňuje volný průběh činností, nenutí děti vybrané do hry, aby ji povinně zanechaly a přešly k jiné činnosti.

Denní program má vyvážený poměr času aktivity a klidu. Dopřává dostatek času na činnosti, jež si děti vyberou samy, na zkoumání nejrůznějších pomůcek po celé třídě. Měl by počítat s dostatečným časem na přechody mezi jednotlivými činnostmi. Umožňuje pedagogům pozorovat děti, mluvit a pracovat s nimi jednotlivě, v malých i velkých skupinách. Programy jsou pružné, přiměřené věku dětí a dávají průběhu dne předvídatelnost a kontinuitu.

Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je stanovení a dodržování pravidel, která platí ve třídě. Na jejich podobě se domluví dospělý spolu s dětmi. Formulace těchto pravidel (písemná + obrazová) je vyvěšena na viditelném místě, můžeme se na ně odvolávat, mluvit o nich, rozšiřovat je. Pravidla formujeme pozitivně.

Příchod dětí a ranní úkol

Při vstupu do třídy čeká na děti a jejich rodiče tzv. ranní úkol. Cílem této aktivity je především ulehčit vstup rodičům do třídy, získat je pro spolupráci, vést je k tomu, aby si ráno rozvrhli program tak, aby své děti do MŠ nepřiváděli ve spěchu a stresu.

Volné hry a činnosti v centrech aktivit

Na ranní úkol mohou děti plynule navázat tím, že si vyberou činnosti nebo hru v některém centru, a tak se podobněji seznamují s tématem na základě osobně získaných informací.

Ranní kruh a pohybová chvilka

Děti se postupně scházejí v ranním kruhu, který je situován u klavíru tak, aby děti dobře viděly na nástěnku s denním programem. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly. Všichni účastníci kruhu se usadí na koberec – tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů. Při vzájemném sdílení je dáno pravidlo: „Když jeden mluví, ostatní naslouchají.“

Po vzájemném sdílení se obyčejně zařazuje pohybová chvilka, kde učitelka zařadí buď zdravotní cviky, pohybové hry, nebo jiné pohybové činnosti, při kterých si děti procvičí jednotlivé oblasti.

Svačina

Děti mají připravenou svačinu od 9.00. Dětem jsou vhodným způsobem připomenuty hygienické požadavky před stolováním a pak si již vezmou svačinu samostatně. Samy si mohou také nalévat nápoj, podle výběru. Při těchto přirozených činnostech si děti rozvíjejí motoriku a sebeobsluhu.

Komunikační kruh a částečně řízené/řízené činnosti v centrech aktivit

Po svačině se děti znovu sejdou v kruhu, kde si povídají o tématu dne, učitelka nabídne činnosti v jednotlivých centrech a dobře vysvětlí, co budou dělat. Množství činností i center aktivit, které budou v daný den „otevřeny“, záleží vždy na tom, na jaké vývojové úrovni jsou děti, na velikosti skupiny, na tématu projektu. Společný kruh je také místem pro nácvik nových písní a básní, místem pro poslech pohádek nebo pro řešení problémů, které vyvstanou při společných činnostech dětí.

Když se děti seznámí s programem dne, vezmou si svou značku, prohlédnou si připravené činnosti v jednotlivých centrech aktivit a svůj symbol připevní ve zvoleném centru. Tím, že si děti samostatně zvolí činnosti, hry a centra aktivit, podporujeme samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu, aktivní účast dětí v ranním kruhu, samostatné myšlení a tvořivost dětí, radost dětí ze hry, činnosti a učení, zájmy dětí. Možnost volby je závazkem pro každého, že danou činnost si vybral dobrovolně, dokončí ji a pak uloží pomůcky, se kterými pracoval, na své místo.

Hodnotící kruh

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým se jim dobře pracovalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil, co nového se v ten den děti naučily, objevily. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje slovní zásoby a souvislého vyjadřování, kultivují se zde sociální vztahy.

Pobyt venku

Doba pro pobyt venku je plánována, stejně jako jiné činnosti. Pobyt na zahradě slouží k tělovýchovným aktivitám, k dalšímu poznávání přírody, pěstitelským činnostem, dramatickým hrám, hrám v písku.

Hygiena, příprava na stolování, oběd

Děti jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti. Mohou si samy chystat prostírání, rozdávat příbory, obsloužit se a po jídle si uklidit. I u oběda má dítě možnost nabrat si tolik jídla, kolik sní. Také pitný režim je vyřešen tak, aby se děti mohly samy obsloužit, kdykoli mají žízeň.

Odpolední odpočinek – spánek a jeho alternativy

Děti, které stráví v MŠ více než 6 hodin, potřebují čas na odpočinek a odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku a některé také usnou. Často je tato doba využívána ke čtení a poslechu pohádek, vnímání relaxační hudby. Děti mohou odpočívat s oblíbenou plyšovou hračkou, knížkou nebo vlastním polštářkem. Je tolerována i snížená potřeba spánku. Děti pak provozují tiché činnosti v centrech aktivit, aby jejich kamarádi mohli odpočívat.

Odpolední hry a činnost do odchodu dětí domů

Odpoledne se děti mohou rozhodnout a pracovat na dané téma v centrech aktivit nebo si vyberou činnost podle vlastního uvážení.

          Centra aktivit

                   Manipulativa a stolní hry

Je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti, budu se základ pro pozdější čtení, ale i tvůrčí a estetické vyjádření. Při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání a rozvíjení dovedností spolupracovat, mít radost ze hry, přijímat úspěch i neúspěch, který není závislý na výkonu, ale na náhodě, a vyrovnávat se s ním.

     Kostky

Z kostek dítě může stavět cokoli chce. Může stavět stále stejnou věc, pozměnit ji, nebo stavět něco zcela nového. Protože neexistuje jediný správný vzor, děti mají volnost ve výběru, prostor pro vlastní vkus, sebevyjádření a rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti. Děti si zde procvičují hrubou a jemnou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, získávají cit pro geometrické obrazce, upevňují znalosti z různých oblastí (matematika, fyzika), rozvíjejí inteligenci …

     Domácnost

Centrum Domácnost je pracovní koutek, kde si děti mohou hrát na domácnost, a to nejen „jako“, ale doopravdy. Toto centrum je vybaveno nábytkem, který bývá v kuchyni. Má k dispozici dřez na nádobí s tekoucí vodou, funkční nádobí, přenosnou elektrickou troubu.

Ateliér

Výtvarné činnosti poskytují dětem radost, prožitek a uspokojení. Podporují u dětí především tvořivost, představivost, činorodost, zvědavost a rozvoj fantazie. Mají-li děti čas, příležitost a dost volnosti, aby mohly experimentovat a vyzkoušet si nápady, rozvinou v sobě vlohy, které v dospělosti uplatní ve svých profesích. Výtvarný ateliér rozvíjí city dětí, poskytuje možnost komunikovat beze slov, dovoluje uvolnit citový přetlak, dodává pocit síly a uspokojení z vytvořeného díla. Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, hmat, zrakovou percepci, podporuje koordinaci oko-ruka. Dává možnost pracovat ve skupině a střídat se, učí děti starat se o svěřený materiál, vede je k samostatnosti. Podporuje rozvoj inteligenčních schopností, neboť rozlišuje slovní zásobu, pomáhá chápat příčinu a následek, učí vnímat barvu a tvar, rozpoznat vlastní jméno, když si spolu s učitelkou podepisuje svůj výkres. Učí děti plánovat si činnosti a déle se soustředit.

Dílna

V tomto pracovně-technicky zaměřeném centru aktivit mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které obyčejně vidí v dílnách.

Knihy a písmena

Centrum Knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, o čtení a psaní, i když v předškolním věku jde především o nápodobu čtení a psaní – vnímají mluvenou a psanou formu písma, kde manipulací s knihou i písmeny se pomalu s písmeny seznamují a postupně je rozkládají na základě tvaru. Základy rozvoje gramotnosti v předškolním věku se tvoří na základě příležitostí, v nichž děti nenásilným způsobem poznávají souvislosti mezi skutečnými předměty a nápisy. V běžném životě jsou děti obklopeny nápisy i písmem, a ignorováním této skutečnosti se dostáváme do odtržení od skutečnosti.

Dramatika

V centru Dramatika probíhají především nápodobivé a námětové hry. Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je.

Pokusy a objevy

Slouží k různým pozorováním, k pokusům biologickým i chemickým, k pěstování rostlin a k objevování.

Hudba je univerzálním prostředkem komunikace, zábavy, poučení i uklidnění dětí. Je jedním z nejbohatších zdrojů učení dětí předškolního věku. Je přirozenou součástí jejich hry a styku s dospělými....