Identifikační údaje

Název školy:

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Zřizovatel:

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6

702 00 Ostrava

Založení:

Příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím školského úřadu Ostrava dne 29. 12. 1997 s účinností od 1. 1. 1998

Právní forma:

příspěvková organizace

Ředitelka školy:

Jarmila Karnovská

Zástupkyně ředitelky školy:

Lic. Denisa Polachová

Organizační struktura:

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy, která má svou zástupkyni.

Všichni zaměstnanci jsou přímo řízeni ředitelkou, popř. její zástupkyní.

Mateřská škola se člení na úseky: pedagogický, ekonomický, provozní a školní jídelnu.

Kontakty:

Tel. 595 136 782

Mobil: 777 706 320  – číslo na vedoucí školní jídelny

Mobil: 725 528 726 – číslo na ředitelku školy

Fax: nemáme

Adresa školy:

Špálova 1073/32

702 00 Moravská Ostrava

Úřední hodiny:

Vedoucí školní jídelny: pondělí – pátek: od 8.30 – 9.30, 11.30 – 12.30 (mimo tyto časy vždy po domluvě)

Ředitelka školy: pondělí – pátek: po domluvě

Provoz mateřské školy:

Pondělí – pátek: 6.00 – 16.00 hodin

Webové stránky školy:

www.ms-spalova.cz

Datové schránky:

h7ykwgw

E-mail:

ms-spalova@quick.cz

Účet školy:

27-1160050247/0100

IČO:

66934885

DIČ:

nejsme plátci DPH

Hlavní dokumenty školy:

Zřizovací listina zrizovaci_listina

Školní řád https://www.ms-spalova.cz/wp-content/uploads/2021/05/Skolni-rad-1.9.2020.pdf

Školní vzdělávací program

Úplata za předškolní vzdělávání : Směrnice úplata od 1.9..2022

Rozpočet školy

https://www.ms-spalova.cz/wp-content/uploads/2021/12/schvaleny_rozpocet_2022.pdf

https://www.ms-spalova.cz/wp-content/uploads/2021/12/navrh_-stred_vyhled-_2023-24_MS_Spalova.pdf

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat do 15 dnů ode dne doručení osobně ředitelce školy nebo poštou na adresu organizace.

Formuláře:

https://www.ms-spalova.cz/skolka/skolni-rad/

Životní situace:

Zápis do mateřské školy: v tuto chvíli je kapacita školy naplněna

Povinné předškolní vzdělávání: https://www.ms-spalova.cz/informace-pro-zakonne-zastupce/

 Výroční zprávy:

Zpráva o činnosti školní rok 2015 – 2016

Zpráva o činnosti školní rok 2016 – 2017

Zpráva o činnosti školní rok 2017 – 2018 –

Zpráva o činnosti školní rok 2018 – 2019

Zpráva o činnosti školní rok 2019 – 2020

Zpráva o činnosti školní rok 2020 – 2021

Předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších novel

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů