Dotace, granty, projekty

Popis projektu: pohyb u člověka tvoří jednu ze základních potřeb života. Umožňuje nám růst, vývoj, dozrávání a formování celého těla. Pohyb je základní potřebou dítěte. Můžeme si všimnout, že u každého jedince je jiná, ale pokaždé vyvíjí celkovou aktivitu dítěte. Tato aktivita podněcuje dětské myšlení,...

Anotace: mnoho dětí, docházejících do naší mateřské školy, má problémy se správnou výslovností, tempem řeči a se správným složením vět. Velký počet dětí pochází z méně podnětného rodinného prostředí, kde se dětem dostává málo příležitostí ke správnému jazykovému vzoru. Rádi bychom, aby překonali tyto mluvní...

Projekt Jogínci je realizován za finanční podpory SMO městký obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Anotace projektu: cílem jógových cvičení v předškolním věku je především radost z pohybu, z poznávání svého těla, ale i emocí. Jóga vedená zkušeným lektorem může mít i terapeutický účinek, pokud má dítě fyzické či psychické...

Děti s povinnou předškolní docházkou naší mateřské školy jsou zapojeny do aktivity Numeráčci. Jejím cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti ještě před nástupem do základní školy. Aktivitu pořádá MŠ Varenská již třetím rokem a i my se již třetím rokem účastníme....

Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání je realizován ve spolupráci s Rodinným a komunitním centrem Chaloupka z. s. se sídlem  Před Lanovkou 937/23, 712 00 Ostrava- Muglinov. AKTIVITY: Podpora inkluzivního...

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506 Od 1.9.2020 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách. Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů v...