Dotace, granty, projekty

Realizace projektu:                                                        2024 Místo realizace:                                                                zahrada mateřské školy Charakteristika a velikost cílové skupiny:          55 dětí ve věku od 2 do 7 let, rodiče těchto dětí Výše dotace:                                    ...

Termín realizace:                                                      2024 Místo realizace:                                                        MŠ Špálova, zahrada školy Počet účastníků:                                                       52 dětí, rodiče a přátelé školy Výše příspěvku:                                                        26 000 Kč Popis projektu: U předškolních dětí, kde teprve probíhá rozvoj číselných představ a vztahů, je klíčové...

Termín realizace:                                                      2024 Místo realizace:                                                        MŠ Špálova, zahrada školy Počet účastníků:                                                       52 dětí, rodiče a přátelé školy Finanční příspěvek:                                                24 000 Kč   Popis projektu: Naším projektem bychom se rády intenzivněji věnovaly rozvoji pregramotným dovednostem dětí předškolního věku, podnětným prostředím a formami...

  V rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání u předškolních dětí v Ostravě“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_029/0003870 priorita OPZ+ 2 „Sociální začleňování“ podpořeného finančními prostředky z ESF+ v rámci programu Operační program Zaměstnanost+ jsme partnerem Rodinného a komunitního centra Chaloupka z.s.   Partner s finančním příspěvkem provádí v...

  V rámci dotačního programu pro rozvoj školství na území města Ostravy, které vyhlašuje Magistrát města Ostravy, jsme pro rok 2023 získali příspěvek, který umožní vybudovat ve speciální třídě prostror, ve kterém budou moci pedagogové  provádět zrakovou, hmatovou stimulace, vyškolený podagog bude u děí rozvíjet schopnost...

Počátek projektu: 1. 2. 2023 Ukončení projektu: 31. 1. 2025 Výše dotace: 455 429,00 Kč Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušenností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. A3-plakat-publicita...

Popis projektu: pohyb u člověka tvoří jednu ze základních potřeb života. Umožňuje nám růst, vývoj, dozrávání a formování celého těla. Pohyb je základní potřebou dítěte. Můžeme si všimnout, že u každého jedince je jiná, ale pokaždé vyvíjí celkovou aktivitu dítěte. Tato aktivita podněcuje dětské myšlení,...

Anotace: mnoho dětí, docházejících do naší mateřské školy, má problémy se správnou výslovností, tempem řeči a se správným složením vět. Velký počet dětí pochází z méně podnětného rodinného prostředí, kde se dětem dostává málo příležitostí ke správnému jazykovému vzoru. Rádi bychom, aby překonali tyto mluvní...

Projekt Jogínci je realizován za finanční podpory SMO městký obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Anotace projektu: cílem jógových cvičení v předškolním věku je především radost z pohybu, z poznávání svého těla, ale i emocí. Jóga vedená zkušeným lektorem může mít i terapeutický účinek, pokud má dítě fyzické či psychické...

Děti s povinnou předškolní docházkou naší mateřské školy jsou zapojeny do aktivity Numeráčci. Jejím cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti ještě před nástupem do základní školy. Aktivitu pořádá MŠ Varenská již třetím rokem a i my se již třetím rokem účastníme....