Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“

Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“

Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání je realizován ve spolupráci s Rodinným a komunitním centrem Chaloupka z. s. se sídlem  Před Lanovkou 937/23, 712 00 Ostrava- Muglinov.

AKTIVITY:

 1. Podpora inkluzivního vzdělávání – Aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, usnadnění jejich přechodu na ZŠ a zvýšení rodičovských kompetencí rodičů těchto dětí

Aktivity směřují zejména na prevenci předčasného ukončování školní docházky Romských dětí, a to zejména prostřednictvím osvěty a motivace rodičů těchto dětí a zvýšení kompetencí pedagogického i provozního personálu pro práci s romským etnikem a dětmi ze socio-kulturně vyloučených lokalit. Hlavní činností partnera v rámci aktivity bude realizace tzv. „rodičovského klubu“. Rodičovský klub se bude konat 1x  týdně. Hlavním cílem klubu je zvýšení rodičovských kompetencí, zlepšení prosociálních, kognitivních a emočních dovedností dětí, aktivní zapojení rodičů do činností klubu, poradenství z oblasti vzdělávacího systému a jeho procesů ad. Za realizaci aktivit v rámci rodičovského klubu bude zodpovídat vedoucí klubu, který bude připravovat jednotlivé pracovní skupiny, bude spolupracovat na zprostředkování komunikace v rovině rodič-dítě-škola, bude poskytovat pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům, objasňující informace a připravovat jednotlivá setkání rodičovského klubu.

 1. Home – visit – Spolupráce s aktivní romskou matkou. Tato aktivita bude probíhat formou návštěv v rodinách, kontrolou zavádění dohodnutých změn v rodinách pro rozvoj vývoje dítěte a vyhledávání a šíření informací novým rodinám o existenci rodičovského klubu. Tato aktivita se pojí s náklady na mzdy aktivní romské matky, která bude v projektu zaměstnána na DPP. Pracovní náplň aktivní romské matky bude následující:
 • Zprostředkovává komunikaci rodič-dítě-škola, poskytuje pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům, objasňující informace, připravuje jednotlivá setkání Rodičovského klubu.
 • V případě potřeby je oprávněna se účastnit pedagogické porady učitelek mateřské školy.
 • Podílí se na organizaci a zajištění akcí dohodnutých v rámci projektu.
 • Provádí návštěvy v rodinách, kde pracuje s rodiči, jak se prostředí podporující rozvoj dítěte změnilo, v čem, zapisuje pokroky jednotlivých zapojených rodin
 • Zajišťuje prezentaci projektu, pozvání a vyhledávání nových rodin do Rodičovského klubu.
 • Každý měsíc budou osloveny 3 nové rodiny – osobní kontakt
 • Formou letáčků informuje rodiny o existenci klubu (ne jen romské)
 • Každý měsíc budou navštíveny 2 rodin navštěvujících Rodičovský klub za účelem zjištění podpory dítěte ze strany rodinného prostředí v rozvoji osobnosti
 • Při tipování nových rodin spolupracuje s Jekhetane, Armádou spásy (spolupracující NNO v rámci projektu), s rodiči již do Rodičovského klubu docházejících
 1. Asistent sociální inkluze – bude zapojen do výše popsaných činností MŠ Špálova, bude spolupracovat s rodiči dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, bude aktivně vyhledávat a oslovovat rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní. Asistent bude dále komunikovat s rodiči dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a bude se snažit o jejich zapojení do akcí a aktivit pořádaných mateřskou školou, na jejichž přípravě se bude podílet ve spolupráci s pedagogy MŠ.

Rodičovský klub probíhá každý čtvrtek od 9:00, není třeba se registrovat.