ŠVP

Školní vzdělávací program mateřské školy pro období 2018 – 2021

KLÍČ KE SVĚTU 

Obsah školního vzdělávacího programu

1/ Identifikační údaje školy

2/Obecná charakteristika školy

3/Podmínky předškolního vzdělávání

                               a/   podmínky pro přijímání

                               b/ věcné /materiální/ podmínky

                               c/ životospráva

                               d/   psychosociální podmínky

                               e/   organizace

                               f/   personální a pedagogické zajištění

                              g/   řízení MŠ

                              h/   spoluúčast rodičů

4/ Organizace vzdělávání

5/Charakteristika vzdělávacího programu

6/Obsah vzdělávacího programu

7/Evaluace

 

 1. Identifikační údaje školy

Název organizace:

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Špálova 32, 702 00 Ostrava- Přívoz

Identifikační číslo organizace:

66 934 885

Zřizovatel:

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Statutární orgán organizace:

Ředitelka školy – Karnovská Jarmila

Identifikátor zařízení:

600144640

Právní forma:

Právní subjekt

 

2. Obecná charakteristika školy

Naše trojtřídní panelová mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti rušné křižovatky   Sad B. Němcové a je obklopena rozsáhlou školní zahradou. Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí se nachází školní jídelna, kancelář ředitelky školy, vedoucí školní jídelny, sklady a třída Lvíčata. V poschodí budovy se nachází třída Berušky a Sluníčka. Všechny třídy jsou běžného typu, heterogenní s dětmi ve věku 2 – 7let.Každá třída má svůj vchod, šatnu, umývárnu a WC. V sousedství dětské šatny se nachází šatna učitelek. Všechny třídy jsou shodně vybavené, co do počtu a uspořádání oddělených místností. Ze vstupu pro rodiče, přes zahradu školy, se vchází do přízemní šatny, kde si děti odkládají obuv. Po schodech se vchází do druhé šatny, kde si děti odkládají oděv, chodbičkou přes umývárnu se prochází do prostor třídy a herny. Na třídu navazuje přípravná kuchyňka pro výdej jídla a uložení pitného režimu pro děti během celého dne. Z každé herny je vchod do úschovny lehátek, která jsou stohovatelná. Školní zahrada je vybavena dřevěnými zahradními sestavami, třemi pískovišti a umělým kopcem, který jsme si pořídili především pro zimní sáňkování. Chodníky využíváme k jízdě na kolech, koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech. V letním období doplňujeme vybavení slunečníky, látkovými domečky a mobilním mlhovištěm. Zahrada je využívána pro dopolední činnosti a pro odpolední činnosti při rozcházení dětí. Budova je majetkem Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Od 1. 9. 2015 je zřízena speciální třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – převážně porucha autistického spektra.

Kapacita tříd:  50 dětí na dvou běžných třídách 6 – 8 dětí ve speciální třídě.

Provoz mateřské školy je stanoven od 6.00 – 16.00 hod.

Kapacita mateřské školy je stanovena pro 75 dětí.

 

3. Podmínky předškolního vzdělávání

3a/ Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla jednou ročně při zápisu do mateřské školy, který je určován po dohodě se zřizovatelem. Pokud se při zápisu nenaplní kapacita mateřské školy je možné děti přijímat i v průběhu roku. Děti se přijímají na základě podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. O jejich přijetí je rozhodnuto na základě kritérií stanovených ředitelkou školy – viz

http://ms-spalova.cz/skolka/prijimaci-rizeni-k-predskolnimu-vzdelavani/dokumenty/

3b/ Věcné podmínky

Prostory mateřské školy odpovídají stanovené hygienické normě.

Prostory jednotlivých tříd jsou uspořádány a uzpůsobeny zásadám práce s dětmi dle Programu Začít spolu. Třída je rozčleněna na centra aktivit, která jsou označena piktogramem centra a pravidlem pro počet dětí, které mohou současně v centru pracovat.

Škola je vybavena starším dětským nábytkem, který odpovídá svou velikostí věkové skupině dětí. Tento nábytek je postupně nahrazován tak, aby splňoval požadavky jednotlivých center aktivit. Veškeré tělocvičné vybavení je pravidelně revidováno, zdravotně hygienické zařízení – toalety a umývárna – splňují hygienické požadavky. Centrum aktivity „Pohyb a relaxace“ slouží rovněž jako prostor pro polední odpočinek. Používáme stohovatelná lehátka, která pravidelně provozní pracovnice připravují a sklízí tak, aby nebyl narušen chod výchovné činnosti. Lůžkoviny si děti samy připravují před odpočinkem a opětovně je i uklízejí.

Vybavení hračkami pomůckami, materiály pro různé činnosti a další doplňky je postupně doplňováno a obnovováno (dle finančních možností). Jejich skladba je přizpůsobena věku dětí a jejich potřebám. Veškeré pomůcky a hračky, se kterými děti přicházejí do styku, jsou umístěny tak, aby byly dětem snadno přístupné, aby si je mohly samy brát a rovněž uklízet podle předem stanovených pravidel. Místo jednotlivých pomůcek a hraček je označen piktogramem. Pravidelně 3x v průběhu školního roku učitelky jednotlivých tříd obměňují skladbu nabízených pomůcek a hraček. Záměrem tohoto opatření je motivace dětí, pestrost nabídky a v neposlední řadě i omezení nabídky pomůcek a hraček s cílem nezahlcovat děti podněty, netříštit jejich pozornost a prodlužovat dobu, kterou jednotlivým činnostem věnují.

Ve spojovací chodbě prvního patra je zřízena lezecká stěna, kterou mohou využívat děti i v době příchodu či odchodu z mateřské školy, v doprovodu rodičů.

Na výzdobě prostor školy se podílejí učitelky společně s dětmi.

Budovu školy obklopuje rozsáhlá zahrada, kterou po celý rok využíváme. Je pravidelně udržována Technickou službou Ostrava, písek v pískovištích je pravidelně vyměňován.

Školní zahrada, která slouží k dopoledním i odpoledním aktivitám, je vybavena v duchu přírodní zahrady. Obsahuje smyslový chodníček, sluneční hodiny, bylinkovou zahrádku, dvě menší zahrádky pro pěstování zeleniny, funkční pumpu, lezeckou stěnu, indiánskou vesnici s ohništěm, totem, který je současně lezeckou „stěnou“, dvě skluzavky, mini jezírko, mrtvé dřevo k pozorování přirozeného rozpadu dřeva a živočichů podílejících se na tomto procesu, domeček pro námětové hry dětí, domeček – dílna, 3 pískoviště, ježčí domeček, hmyzí domeček, ptačí budku a vzdělávací koutek se stoly, lavičkami a velkými tabulemi. Chodníky používáme k jízdě na  koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.) a umožňují dětem rozmanité pohybové a vzdělávací aktivity. Zahrada je taktéž využívána ke komunitnímu setkávání.

3c/ Životospráva

Mateřská  škola  poskytuje dětem  významnou  část  denního příjmu potravy.  Proto se snažíme pomoci  dětem  vytvořit  rozumné  stravovací  návyky, které je  budou  provázet po celý život. Dodržujeme časový odstup mezi jídly, který nepřesahuje tři hodiny. Dětem je po celý den poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, děti mají možnost ovlivnit velikost své porce jídla, mohou si zvolit ze dvou nápojů při ranní svačině (děti, které nepijí mléko si mohou vzít čaj, vodu s bylinkami, s ovocem, apod.), pokud nejí pomazánku, mohou si zvolit pečivo bez ní. Během dopoledne je dětem k dispozici ovocná a zeleninová mísa. Během dne dodržujeme pitný režim. Dětem podáváme zejména ovocné čaje, džusy a vitamínové nápoje, minerální vody, vodu ochucenou bylinkami z vlastní bylinkové zahrádky, vodu s ovocem, skořicí a podobně. Pitný režim se liší dle aktuálního ročního období. V zimě převažují čaje a teplé nápoje, v letních měsících převládají minerální vody a ochucená voda, současně zvyšujeme příjem tekutin.

Jsme připraveni poskytnout dítěti v případě zdravotních problémů i dietní stravu.

S jídelníčkem se rodiče  mohou  seznámit na nástěnce v šatně,  kde je vyvěšen, a na webových stránkách.

Tak, jako po celý den, i v době jídla, vedeme děti k samostatnosti. Sami si nejen jídlo nosí ke svému stolečku, ale natírají si chleba či pečivo, nalévají si polévku a nakládají hlavní jídlo, sklízí po sobě ze stolu, jíme příborem, včetně mladších dětí.

K dostatečnému každodennímu pobytu venku, který je přizpůsoben kvalitě ovzduší, je využívána školní zahrada, vycházky do okolí mateřské školy, dopolední tematické výlety.

Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dítěte, všechny děti odpočívají. Dětem, které neusnou a mají zájem, jsou nabídnuty doplňkové aktivity a jiné klidné činnosti ve třídě.

Zásadami zdravého životního stylu se řídí především všichni zaměstnanci školy a poskytují tak dětem přirozený vzor.

3d/ Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby se děti a jejich rodiče cítili v mateřské škole dobře a spokojeně, respektují individuální potřeby dítěte, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají s dětmi nenásilně, přirozeně a citlivě, snaží se navodit atmosféru klidu a pohody. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, po dohodě s rodiči. Děti tak mají dostatek času si přivyknout na nové prostředí. Doporučujeme rodičům postupné zvykání jejich dětí na nové prostředí nejprve  za přítomnosti rodiče a dále pak postupně prodlužujeme dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Adaptaci mohu děti absolvovat ještě před nástupem k předškolnímu vzdělávání formou návštěvy Rodičovského klubu, který probíhá pravidelně každý týden a je určen pro všechny zájemce z řad rodičů, i těch, kteří chtějí své dítě k předškolnímu vzdělávání zapsat do jiné mateřské školy.

Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a dohodnutá pravidla. Pravidla mají jednotlivé třídy viditelně umístěny na daném místě ve třídě. Učíme děti pravidlům soužití, které si samy společně stanoví a v průběhu roku upravují, doplňují.

Postupně se snažíme vyřazovat nezdravé soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme děti nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany), sami jsou dětem vhodným vzorem.