Zdravé já

Projekt „Zdravé Já“

Schválená výše příspěvku:                                      33 000,-  Kč

Termín realizace:                                                         1. 1. – 31. 12. 2020

Místo realizace:                                                         MŠ Špálova, zahrada školy

Popis projektu:

V současné době se stále více ozývají hlasy nejrůznějších odborníků, lékařů, dětských psychologů i pedagogů, kteří poukazují na stále se zhoršující fyzickou i psychickou kondici u dětí. Říká se, že současná civilizace a technický pokrok často neumožňují chovat se přirozeně, tedy přizpůsobovat se potřebám a požadavkům svého těla.

Stále méně času zbývá na aktivní relaxaci, sportovní a pohybové aktivity, které jsou ale přitom nezbytnou podmínkou zdravého vývoje každého člověka. Společnost se k problému staví různě. Firmy se předhánějí v dodávce zaručených léků s obsahem vitamínů, v nabídce jedinečných nápravných programů, které mají posílit kondici, naučit se zdravému stravování, za pomoci nejrůznějších strojů a podpůrných prostředků snadno a hlavně rychle dosáhnout zdraví a zázračného vzhledu. Napadá nás, jak si dnešní člověk potřebuje přirozený pohyb a sportovní vyžití, které dříve bývalo přirozenou součástí života, nahrazovat „pohodlnějším“, rychlejším a zaručeným způsobem. Zázračné diety, už žádné trápení těla dřinou při cvičení a podobné reklamní slogany. Domníváme se, že prevence především pohybem je nejúčinnějším prostředkem k dlouhodobé kondici.

Právě zde vidíme nutnost začít s pohybem od nejútlejšího věku, nejpozději však v předškolním období vývoje člověka, neboť tato fáze života, kdy zdravé dítě doslova hltá nové poznatky a umí je aplikovat do svého režimu, nabízí jedinečnou příležitost jak zjistit, že pohybovat se je příjemné a získat k pohybovým aktivitám celoživotní kladný vztah.

Pohyb je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým a sociálním, proto se uplatňuje ve výchově ve všech oblastech. Praktické zprostředkování velkého množství životních kompetencí se děje v pohybové činnosti, ať už spontánní, nebo více či méně navozené a řízené kompetentní osobou.

Pro dítě je pohyb od narození prostředkem poznání, ale i prožívání a vyjádření emocí a citů. Dítě se v tomto období rozvíjí celistvě a jednotlivé složky jeho osobnosti se ve vývoji vzájemně podporují. „Pohyb a tělesná socializace jsou tedy důležité i pro vývoj myšlení a kreativity“(in: Dvořáková, H. Sportujeme s nejmenšími dětmi, 2001, str.8). „Práce s tělem je práce s mozkem“, říká psycholog John Brierley.

Všimněme si, že dítě v tomto věku reaguje pohybem celého těla na většinu podnětů. Například radost z našeho návratu vyjádří nejen úsměvem, ale i skákáním a mácháním pažemi. Podle psychologa Piageta je v období do 7 let věku dítěte důležité pro vytváření schémat a vzorů v pohybovém vývoji. Říká, že celé předškolní období je obdobím zkoumání světa. Pohyb je důležitý pro rozvoj paměti, pozornosti, vnímání, představ a fantazie, řeči.

Cíl projektu:

Cílem projektu je všestranný rozvoj pohybových schopností a radostný prožitek ze společné aktivity, za účasti a povzbuzování rodičů, sourozenců a kamarádů. Nabídkou pohybových aktivit a různorodosti tělovýchovných pomůcek v průběhu celého dne, kdy dítě pobývá v mateřské škole, maximálně podpořit rozvoj paměti, pozornosti, hrubé motoriky, jemné motoriky, vnímání, představ a fantazie, řeči a prosociálních dovedností.

Aktivity projektu:

Pomůcky pořízené v rámci projektu budou využívány každodenně při činnostech ve třídách školy i zahradě mateřské školy. Budou po celý den dětem dostupné, budou plynule zařazeny do aktivit plánovaných v rámci tematických celků jednotlivých Třídních vzdělávacích programů.

Aby se zájem o pohybové aktivity přenesl i do rodin a inspiroval rodiče ke společným pohybovým aktivitám s dětmi, proběhnou v rámci projektu tři projektové dny s rodiči, přesné termíny budou rodičům s předstihem sděleny v rámci plánování aktivit pro děti a rodiče.

Motto aktivity „To nejlepší, co můžete udělat pro svoje zdraví, je cvičit“ Arnold Schwarzenegger