Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-300x67.jpg.

Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

CÍLE PROJEKTU

Základní premisou je, že tímto projektem chceme navázat na projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava realizovaný v rámci výzvy č. 02_15_007 OP VVV a který je zaměřen na zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání s důrazem na děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, a zároveň na zvýšení připravenosti škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí pedagogů při práci s těmito dětmi.

Nejedná se o dvojí podporu stejných aktivit, ale doplnění již realizovaných intervencí aktivitami v oblasti zejména předškolního vzdělávání (v součinnosti s partnery z řad mateřských škol), které v prvním projektu řešeno není, a dále i v oblasti školní úspěšnosti (v součinnosti s partnerem Středisko volného času – SVČ), ale s důrazem na žáky základních škol, které již nebyli/nebudou zasaženi aktivitami projektu v rámci mateřských škol. Proto zařazujeme i aktivitu doučování na úrovni základních škol realizovanou SVČ ve spolupráci s vybranými základními školami jeho „spádové“ oblasti. Doplňujeme tak opatření prevence školního neúspěchu na úrovni základního školství tak, abychom projektem pokryli co nejširší cílovou skupinu (děti nezasažené intervencemi v MŠ) a nejširší řešenou geografickou oblast (aktivity SVČ jsou zasazeny do oblasti města Ostrava Zábřeh, kde nejsou přímo realizovány aktivity na úrovni MŠ).

Cílem předkládaného projektu je zavedení koordinovaného přístupu pro zajištění kvalitního zejména předškolního vzdělávání pro všechny děti ve městě Ostrava se zapojením všech dotčených aktérů – zřizovatelů škol, představitelů škol a školských zařízení, zástupců pedagogů, zástupců NNO a dalších dotčených subjektů. Cílem je dále posílit rovné příležitosti předškolních dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (zejména romského etnika) v rámci mateřských škol, navázat úzkou spolupráci s dětmi a rodiči také v adaptačním období po nástupu dětí do mateřské školy a motivovat rodiče ze sociálně vyloučených lokalit k včasnému umisťování dětí do mateřských škol.

Specifické cíle projektu:

 1. Prosazování koordinovaného postupu v oblasti sociální inkluze ve vzdělávání (zapojení všech aktérů – semináře, debaty, osvěta ad.).
 2. Seznámení hlavních aktérů v oblasti vzdělávání s ověřenými postupy zařazení dětí a žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu (zkušenosti ze zahraničí).
 3. Rozšíření poradenské služby ve školách o koordinátora inkluze pro obec a metodika asistentů pedagoga a školních asistentů.
 4. Zkvalitnění péče o žáky s SVP ve vyučování prostřednictvím zavedení nových metod výuky v předškolním vzdělávání (např. moduly Parenting with Confidence ad.), pořízení moderních technologií a didaktických pomůcek pro výuku.
 5. Podpora rozvoje rodičovských kompetencí rodičů dětí s SVP a jejich aktivní zapojení do aktivit realizovaných zapojenými mateřskými školami.
 6. Vyhledání, oslovení a zapojení rodin dětí, které se předškolního vzdělávání dosud neúčastní, zároveň zvýšení počtu spolupracujících rodičů z těch, kteří děti do MŠ již vysílají.
 7. Podpora žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí specificky romského etnika v dosažení školního úspěchu a zabránění jejich předčasnému odchodu z hlavního vzdělávacího proudu.
 8. Snížení úrovně odkladů povinné školní docházky na území Města Ostravy se zohledněním dopadů do zapojených městských částí.

POTŘEBNOST PROJEKTU

Předškolní vzdělávání je jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné zvládnutí především počátečních fází primárního vzdělávání, zejména pak u dětí ohrožených školním neúspěchem. Děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí se však ve velké většině předškolního vzdělávání neúčastní a nastupují povinnou školní docházku zcela nepřipravené. Díky tomu se od samého začátku vzdělávání setkávají s neúspěchem a tento handicap jen obtížně vyrovnávají. Rodiče těchto dětí z nejrůznějších důvodů nejsou motivováni dětem předškolní vzdělávání zajistit nebo s nimi v domácím prostředí pracovat na zvýšení potřebných kognitivních, prosociálních a emočních kompetencí a dovedností pro budoucí školní úspěšnost. V mnoha případech mají rodiče nízké vzdělání, žijí v uzavřených komunitách v problematických lokalitách a schází jim pozitivní vzory v oblasti vzdělávání i zaměstnání. Dalším důvodem, proč děti nenavštěvují běžné MŠ, je obava rodičů ze střetu s neznámým prostředím a nízká motivace k tomu tyto bariéry překonávat. Kvalitní předškolní příprava má přitom zcela zásadní význam pro úspěch žáka ve vzdělávacím procesu.

Předkládaný projekt je zacílen na podporu inkluzivního vzdělávání ve městě Ostrava v rámci místní vzdělávací soustavy s primárním zaměřením na mateřské školy, dále i zaměřením na doplňkové aktivity doučování v rámci školského zařízení pro zájmové vzdělávání ve spolupráci se zapojenými základními školami.

Aktivity projektu směřují ke zvýšení kvality vzdělávání zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (jedná se především o děti a rodiny romského etnika). Vycházíme z toho, že každé dítě má právo na vzdělání bez ohledu na jeho zdravotní stav, sociální či národnostní původ, má právo se podílet na všech aktivitách školy. Proto pro každého z nich bez rozdílu musí být vytvořeny takové podmínky pro vzdělání, které umožní všestranný rozvoj jejich osobnosti, navázání vrstevnických vztahů a také začlenění do mimoškolních činností.

Z geografického hlediska budou projektem zasaženy vybrané sociálně vyloučené lokality (SVL) v rámci městských obvodů Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz a Svinov. V těchto lokalitách byla navázána spolupráce s vybranými MŠ, které mají největší potenciál pro zapojení co nejširší cílové skupiny dětí Romů z důvodů blízkosti SVL (lokalitu nelze často přesně vymezit, jedná se o vybrané ulice) nebo jiných. Specifickým problémem jsou ubytovny, kdy původní využití ubytoven se postupně transformovalo na dlouhodobé ubytování pro celé rodiny, ale kapacity a prostorové dispozice tomu nejsou uzpůsobeny, sociální zařízení a kuchyňky zde bývají společné a nevyhovující. Problematickým faktem také je, že roste počet osob nucených migrovat mezi ubytovnami, proto se údaje o kapacitách a obsazenosti často mění.

Dále se jedná o městský obvod Ostrava – Jih, kde se nachází 3 odloučená pracoviště Střediska volného času Ostrava – Zábřeh jakožto partnera projektu. Zde není navázána spolupráce s MŠ a také z tohoto důvodu zařazujeme aktivity zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti (doučování) s cílovou skupinou žáků ZŠ. Pokud nejsme schopni provádět prevenci na úrovni předškolního vzdělávání, chceme v této oblasti alespoň doplnit opatření intervence na úrovni základních škol. Pro doložení účelnosti aktivit uvádíme v příloze žádosti i seznam zapojených základních škol v této oblasti.

Žadatelem je statutární město Ostrava, které má vypracovaný Místní plán inkluze (MIP) v oblasti vzdělávání, jenž je přílohou Strategického plánu sociálního začleňování města na období 2015 – 2018. Analýzy zpracované v rámci Místního plánu inkluze jasně poukazují na problém rostoucího procenta žáků se sociálním znevýhodněním, kteří navštěvují zařízení předškolního vzdělávání. Část předškoláků navíc zůstává zcela bez institucionální přípravy na přechod do základní školy. Problémem je nedostatečná připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na základní školu způsobená zejména tím, že značná část dětí z vyloučených lokalit nenavštěvuje mateřské školy, ani jiná vzdělávací zařízení (předškolní kluby atd.). V dotazníkovém šetření, které město realizovalo v rámci přípravy strategického plánu, mateřské školy uváděly, že zhruba 11,7 % žáků vnímají z více důvodů jako ohrožené školním neúspěchem. Mezi tyto důvody mohou podle vyjádření respondentů patřit jiné jazykové prostředí, vady řeči nebo i původ v nepodnětném prostředí sociálně vyloučených lokalit.

Dalším problémem je obecně velké procento odkladů povinné školní docházky. Dle údajů za rok 2016 (zápis do ZŠ ke školnímu roku 2016/2017) se jednalo celkem na území města Ostravy o 316 odkladů povinné školní docházky při prvním zápisu do ZŠ, dále o 17 opakovaných odkladů dětí zapisovaných již po dokladu, celkem tedy 333 odkladů povinné školní docházky.

Projekt reaguje na tuto problematiku posílením předškolní přípravy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a kulturně odlišného prostředí. Úroveň odkladovosti bude sledovat a v rámci své činnosti i vyhodnocovat koordinátor inkluze, a to na úrovni celého města.

Dle provedených analýz v rámci Místního plánu inkluze jsou problémem rovněž nedostatečné personální kapacity ve školách, které by zajišťovaly individuální práci se znevýhodněnými dětmi a nedostatečná metodická podpora pedagogům v oblasti inkluzivního vzdělávání. Dalším problémem se jeví nedostatečná spolupráce aktérů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků ze socio-kulturně vyloučeného prostředí. V rámci přípravy Strategického plánu sociálního začleňování a jednání pracovních skupin MAP se v mnoha ohledech projevila potřeba promyšlené koordinace všech aktérů vzdělávání.

OČEKÁVANÉ ZMĚNY

 1. Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti sociální inkluze ve vzdělávání jejich zapojením do aktivit projektu, přímou participací, realizací seminářů, debat a dalších akcí k této problematice, vč. šíření osvěty pro širokou veřejnost.
 2. Aplikace příkladů dobré praxe ze zahraničí do řešení problematiky inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy (především ve vytipovaných městských obvodech a konkrétních SVL).
 3. Zlepšená komunikace mezi zástupci škol, zástupci města Ostrava a dalšími aktéry ve vzdělávání a to díky aktivní činnosti koordinátora inkluze pro obec, který bude zajišťovat podporu všech zapojených subjektů.
 4. Zajištění odborné podpory asistentů pedagoga a školních asistentů na školách a to přímou podporou ze strany metodika asistentů pedagoga a školních asistentů. Metodik bude poskytovat metodické vedení v oblasti jejich práce, bude doporučovat další možnosti rozvoje pro zvýšení jejich kompetencí.
 5. Další pozitivní změnou bude intenzivní podpora dětí s SVP z cílové skupiny a to realizací aktivit pro zlepšení jejich kognitivních a prosociálních dovedností, k čemuž budou využity nové technologie, didaktické pomůcky atd. Prosociální dovednosti budou podpořeny především formou zlepšení komunikačních schopností dětí, podporou jejich zapojení do kolektivu, realizací společných aktivit se zapojením jejich rodičů atd.
 6. Bude navázána přímá spolupráce s rodinami ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (především romské etnikum). S rodinami bude za každou mateřskou školu komunikovat asistent sociální inkluze, který bude rodiny navštěvovat, bude je zapojovat do aktivit realizovaných v projektu školami, bude umožňovat jejich přímou participaci v systému předškolního vzdělávání atd. Dále bude aktivně vyhledávat a oslovovat rodiny dětí z komunity, které se vzdělávání dosud neúčastní.
 7. Budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem, a to zajištěním jejich doučování ve Středisku volného času Ostrava-Zábřeh, které má navázanou spolupráci se základními školami ve své blízkosti. Tím doplníme opatření intervence do oblasti bez zapojené MŠ a tedy pro žáky, kteří neprojdou aktivitami projektu realizovanými v mateřských školách.
 8. Předpokládáme snížení počtu odkladů povinné školní docházky na úrovni Města Ostravy, se specifickým dopadem do zapojených městských částí, a to díky plánovaným intervencím na úrovni mateřských škol, zejména díky činnosti asistentů sociální inkluze a zapojení většího počtu rodičů z cílové skupiny do aktivit projektu, dále díky aktivitám na podporu zejména kognitivních a prosociálních dovedností dětí z cílové skupiny.