Povídám, povídám pohádku

Název: Povídám, povídám, pohádku

Termín realizace: leden 2020 – prosinec 2020

Místo realizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Schválená výše příspěvku:  14 000 Kč

Projekt je finančně podporován zřizovatele, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Anotace projektu:

Přesahový projekt „Povídám, povídám, pohádku“ dětem otevírá svět pohádek, umožňuje jim posílit seberealizaci, sebevědomí a díky dramatické výchově projevit svůj vnitřní svět, najít potřebné komunikační dovednosti, které jsou pro socializaci dítěte potřebné. Zábavnou formou děti přicházejí na to, jak funguje svět, vztahy mezi jednotlivými postavami, přeneseně lidmi.

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj komunikačních dovedností a podpora rozvoje emoční inteligence.

Klíčové aktivity projektu:

  • Výuková část – výuka pedagogem s využitím pomůcek
  • Úkolová část – děti plní zadané úkoly s využitím pomůcek
  • Volná část – děti samostatně pracují s pomůckami
  • Projektové dny s rodiči – aktivity založené na zkušenostech dětí, rodiče jako spoluherci

Popis projektu:

Příběhy a pohádky děti oslovují mnohem více než holá fakta. Umožňují jim ztotožnit se s jejich hrdiny, spoluprožívat, probouzejí emoce, empatii, přinášejí poznání.

Příběhy jsou nám blízké především tím, že je žijeme. Každý lidský život je příběh plný zápletek a jejich rozuzlení, vstupují do něho stále nové postavy, některé ho opouštějí, jiné v něm setrvají až do konce.

Lidské příběhy jsou jako neviditelné nitě, které ovíjejí svět. Setkávají se spolu, proplétají, vytvářejí uzlíky, rozmnožují se.

Myslíme si, že příběhy a pohádky jsou tou nepřirozenější a nejzajímavější cestou za poznáním světa. Dávají dětem víru a naději v dobro, ukazují jim, že je správné za dobro bojovat, chránit slabé a odporovat zlu. Vzájemně si pomáhat a důvěřovat.  Nabízejí morální hodnoty bez moralizování.

Pro zdárný průběh projektu „Povídám, povídám, pohádku“ bude pořízena široká škála maňásků na ruku, maňásků na prsty a doplňující pomůcky potřebné pro realizaci hry „na divadlo“. Výukové bloky budou realizovány v rámci předškolní výuky v rozsahu schopností dětí s přihlédnutím k věkovým specifikám. Využijeme v plném rozsahu možnosti vzdělávacího programu Začít spolu, který používá tak zvaná centra aktivit. Ve výukových blocích budou děti seznámeny s pohádkami, které dle našeho názoru splňují parametry pro pochopení dobra – zla a jasným způsobem dětem přibližují další potřebné vlastnosti jako je např. empatie, dobrosrdečnost, emoce jako je např. láska, zlost. Např. Červená karkulka, O Smolíčkovi, Tři prasátka, O kůzlátkách, Boudo, budko, O veliké řepě. Bohužel do mateřských škol přichází čím dál více dětí, které tyto perly naší literatury neznají a nejsou schopny pochopit význam a smysl jednotlivých příběhů, proto cítíme potřebu tradiční pohádky oprášit a používat.

V každém z výukových bloků seznámí pedagog děti s danou pohádkou, jednotlivými postavami, proběhne charakteristika postav a rozbor děje, vztahů mezi postavami a následné použití pro reálný život. Součástí výukového bloku bude i reprodukce a dramatizace samotnými dětmi.

Samostatné úkoly pro děti budou zapracovány do tematických plánů jednotlivých tříd do centra aktivit Dramatika (příklad samostatného úkolu: připrav divadelní představení pro kamarády, připrav si pro ostatní děti pohádku Červená Karkulka,…)

Volná část projektu zahrnuje volně dostupné pomůcky pro dramatizaci v centru aktivit Dramatika. Děti budou mít možnost kdykoli v průběhu dne ve škole pohádku, část pohádky či svůj vymyšlený příběh zrealizovat, zahrát. Nebo si jen tak vyzkoušet manipulaci s maňáskem prstovým nebo na ruku.

Při projektových dnech máme v plánu cílit na motivaci rodičů k tomu, aby s dětmi doma četli, vyprávěli pohádky a příběhy. V rámci tohoto projektu si budou moci v naší mateřské škole tyto dovednosti vyzkoušet a společně s dětmi si pohádky zahrát. Tím, že děti jednotlivé pohádky budou podrobně znát již před projektovým dnem s rodiči, budou rodiče v roli „žáků“ a budou mít jedinečnou příležitost zažít své dítě jako režiséra a toho, kdo pohádku zná a má chuť ji naučit svého tátu nebo mámu.

Pokud se projektové dny setkají s ohlasem u rodičů, jako přidanou hodnotu a rozšiřující aktivitu zařadíme návod, jak si vyrobit jednoduché papírové loutky pro hru pohádek doma.

Záměr a způsob realizace:

Projekt bude realizován napříč všemi třídami MŠ a zařazen do Třídních vzdělávacích programů.

Charakteristika cílové skupina:

Děti předškolního věku (2,5 – 7 let) seskupené heterogenně