Kouzelná hudba

Název: „Kouzelná hudba“

Termín realizace: 2020

Místo realizace: MŠ Špálova, Moravská Ostrava a Přívoz

Schválená výše příspěvku:  20 000 Kč

Projekt je finančně podpořen zřizovatelem, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Hlavní cíl projektu:

 • rozvíjet u dětí rytmické, intonační dovednosti, fonematický sluch, motoriku, představivost, fantazii, tvořivost, vnímání, pozornost, paměť a myšlení
 • obohacovat estetické a emocionální prožívání dětí
 • naučit děti improvizaci

Klíčové aktivity projektu:

 • muzikoterapie – děti s poruchou autistického spektra
 • aktivní propojení pohybu, zpěvu a hry
 • nácvik hudebně pohybových her
 • osvojení si techniky správného dechu, který je nutným předpokladem pro správnou deklamaci a zpěv
 • hra na sopránové trubice, Round – Sound Tubes podle notového záznamu (orientace podle barev – „dětské noty“)
 • hra na dřevěná Bonga
 • rytmizace -> propojení s určováním slabik slova
 • spolupráce rodič – dítě – učitel

Popis projektu:

Záměr a způsob realizace:

 1. záměr: seznámení rodičů s nezastupitelným významem hudby, rytmu a hudebního cítění pro úspěch dětí při čtení a psaní spolupráce rodičů s dětmi navození příjemné atmosféry v prostorách školy rozvoj fonematického sluchu rozvoj hrubé a jemné motoriky
 2. způsob realizace: na jednotlivých třídách v rámci hudební výchovy minimálně 1x týdně realizace hudebního odpoledně pro rodiče a děti, společné hraní na Orffův instrumentář pomocí rytmických a melodických cvičení volně dostupné pomůcky pro experimenty dětí

Časový plán a místo realizace:

 • 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
 • celoročně, dopoledne dle témat třídních vzdělávacích programů – minimálně 1x týdně, tematické dílny s rodiči – odpoledne na třídách 4x za rok

Charakteristika cílové skupina:

 • děti ve věku od 2 do 7 let
 • děti s poruchou autistického spektra