Šablony II

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0011184-01 (dále jen „Rozhodnutí“) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 07. 11. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 306 970,00 Kč příjemci

Název: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace Sídlo: Špálova 1073, 702 00 Ostrava IČO: 66934885,  na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu

Název projektu dle MS2014+:1 MŠ Špálova II. Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011184 (dále jen „projekt“), v souhrnné výši odpovídající minimálně 50 % celkové výše dotace uvedené v tomto Rozhodnutí (dále jen „účel dotace“). Za realizované výstupy/jednotky výstupů se pro naplnění účelu dotace započítávají pouze výstupy doložené v souladu s Přílohou č. 3 Výzvy. Každý výstup se započítává ve výši celkových nákladů na aktivitu uvedených v Příloze č. 3 Výzvy u jednotlivých aktivit, k nimž se výstup dokládá; jednotka výstupu se započítává ve výši nákladů na jednotku výstupu uvedených v Příloze č. 3 Výzvy u jednotlivých aktivit, k nimž se jednotka výstupu dokládá, a to pouze v případech, kdy je Přílohou č. 3 Výzvy umožněno jednotku výstupu započíst bez naplnění výstupu aktivity.

V rámci projektu mateřská škola čerpá finanční prostředky na školního asistenta 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020, další vzdělávání pedagogických prostředků a na vybavení školy didaktickými pomůckami.