Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech

Anotace projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech.“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548

Příjemce: Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s. se sídlem/místo podnikání Hamerská 314/30, 779 00, Olomouc zastoupená: Ing. Janem Liškou, předsedou správní rady zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 184 IČ: 26839547 bankovní spojení 2056538036/5500

Schválený rozpočet: 29.944 884,54,- Kč, spoluúčast partnerů 0,- Kč Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
KA 1: Administrace projektu – v kompetenci příjemce KA 2: Vytvoření funkční sítě mateřských škol napříč celou ČR jakožto společného prostoru pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze a poskytování inspirací do výuky k tématu polytechnické vzdělávání pro cílovou skupinu.
Dílčí cíle:
KA 2.1: Vznik 58 center kolegiální podpory ve 14 krajích ČR v letech 2017-19, čímž bude vytvořená síť MŠ zabývající se tématy polytechnického vzdělávání v mateřských školách.
KA 2.2: Prohlubování spolupráce a výměny zkušeností mezi vzniklými centry kolegiální podpory v rámci celé ČR v oblasti polytechnického vzdělávání uspořádáním 6 společných setkání všech zástupců center kolegiální podpory v průběhu realizace projektu, čímž dojde ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ založených na principech komunitního vzdělávání.

KA 3: Zvýšení úrovně profesních kompetencí pedagogů na MŠ a zvýšení mentorských kapacit na MŠ v rámci kolegiální podpory v tématu polytechnické vzdělávání na MŠ.
Dílčí cíle: KA 3.1:
1. Proškolení 70 pedagogů – specialistů na polytechnické vzdělávání se zaměřením i na interaktivní výuku z řad pedagogických pracovníků v MŠ. 2. Rozšíření, zkvalitnění či doplnění vybavení pro polytechnickou výuku na MŠ pořízením 35 ks mobilních interaktivních pomůcek a stavebnic u partnerských mateřských škol.
KA 3.2: Proškolení 58 interních mentorů z řad pedagogických pracovníků MŠ v polytechnickém vzdělávání, poskytování kontinuální metodické podpory v rámci aplikací interního mentorování pedagogů na jednotlivých partnerských školách.

KA 4: Evaluace – v kompetenci příjemce

 

V rámci tohoto projektu probíhají každý měsíc setkávání se sdílením pedagogů na daná témata v rámci polytechnické výchovy.

Rozpracovaná témata POLYTECHNIKA

 

Partnerská smlouva KAPACITY_1.běh