Klokanův kufr

Tento projekt je finančně podpořen Magistrátem města Ostravy částkou 40 000,-

Popis projektu:

„Klokanův kufr“ – projekt zacílený na spolupráci rodiny a školy, upevňování rodičovských kompetencí, metodická pomoc rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pořízení pomůcek, které rodiče a škola použije pro vytváření stretegií rozvoje dovedností a osobnosti jednotlivých dětí. V průběhu roku budou rodičům nabízeny 1x měsíčně dílničky, jejichž obsahem bude metodický návod jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, či dětmi, které jeví nerovnoměrný vývoj. Dílničky budou nabízeny všem rodičům školy s nabídkou metodické pomoci při rozvoji řečových dovedností dítěte s možnosí prožitku ve snoozelenu = místnost, ve které cíleně pracuje proškolený pedagog s dětmi na zvýšení koncentrace, odbourávání či zmírnění afektových a vzdorovitých stavů u dětí, rozvíjení všech smyslů pomocí různorodých činností a aktivit v rámci terapie, rozvoj schopnosti dětí uvolnit se a relaxovat. Tyto aktivity doplní ještě dopolední program, kdy 2 děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou po dobu 3 měsíců absolvovat s vyškoleným pedagogem pravidelnou terapii. Děti budou Snoezelen navštěvovat dvakrát týdně v časovém rozmezí 45 – 60 minut dle individuálních možností dětí = celkově se dopoledného programu účastní 8 dětí se speciiálními vzdělávacími potřebami ( 6 dětí ze speciální třídy pro děti s poruchou autistického spektra + 2 děti, které jsou integrované v běžných třídách se 4. stupněm podpory – vývojová dysfázie).
Na základě této terapie vznikne kazuistika, která by po posouzení a hodnocení Institutem Snoezelen – MSE, který je členem International Snoezelen Asociation – Multisenzory Environment, vedla k certifikaci našeho Snoezelen pracoviště dle zásad institutu.

Cíl projektu:

Zvýšení koncentrace na práci u dětí s ADHD
Rozvoj hrubé a jemné motoriky
Odbourání či zmírnění afektových a vzdorovitých stavů u dětí s PAS
Rozvíjení všech smyslů pomocí různorodých činností a aktivit v rámci terapie
Rozvoj schopnosti dětí uvolnit se a relaxovat
Rozvoj řečových a komunikačních dovednpstí
Metodická pomoc rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora rodičům, kteří si nejsou jisti odkladem školní docházky svého dítěte
Zřízení certifikovaného pracoviště Snoezelen