Flétna

Tento projekt je finančně podporován zřizovatelem školy úřadem měského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz částkou 3 000,- Kč.

Anotace projektu:

Zobcová flétna je pro děti předškolního věku jedním z nejsnáze zvládnutelných nástrojů. Hra je velkým přínosem i ze zdravotního hlediska. Hluboké brániční dýchání a posilování dýchacích svalů je prevencí pro děti jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. Je vhodný i při léčbě onemocnění dýchacích cest. Děti se seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjení a upevňují se na konkrétních případech rytmické, metrické, intonační a tonální cítění a tím získávají základy pro další hudební rozvoj.

Hlavní cíl projektu:

Hra na zobcovou flétnu pomáhá rozvíjet smysl pro rytmus. Správné držení flétny nenásilně fixuje pravolevou orientaci dětí. Zakrýváním dírek flétny se procvičuje jemná motorika, uvolnění a zraková kontrola ruky, což je důležité v přípravě na psaní. Rytmizací říkadel, hraním krátkých a dlouhých tónů se rozvíjí sluchové vnímání, upevňuje se dělení slov na slabiky – tato sluchová analýza je důležitou přípravou na čtení. V neposlední řadě je hra na zobcovou flétnu nenahraditelným nástrojem pro nácvik správné techniky dýchání.

Klíčové aktivity projektu:

 • Hra na zobcovou flétnu.
 • Činnosti rozvíjející jemnou motoriku – orientace na těle (korpusu) flétny.
 • Činnosti na podporu logopedické prevence – gymnastika mluvidel, nácvik správné techniky dýchání.

Záměr a způsob realizace:

 1. Záměr realizace
  • Rozvoj jemné motoriky.
  • Nácvik správné techniky dýchání.
  • Rozvoj hudebních schopností.
  • Vytvořit u dětí kladný vztah k hudbě.
  • Netradičním způsobem se seznámit s lidovými písněmi.
 2. Způsob realizace
  • Na třídě Žirafy s dětmi předškolního věku, popř. počet dětí doplněn dětmi mladšími – 1x týdně.