Šablony pro MŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003383

Identifikace žádosti (Hash): 8A5f6P

Zkrácený název projektu: Šablony – MŠ Špálova 32, Ostrava

Projekt

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony pro MŠ I

Název projektu EN: Templates for Kindergarden I

 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Fyzická realizace projektu Předpokládané datum zahájení: 1.1.2017

Skutečné datum zahájení: Předpokládané datum ukončení: 31.12.2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Aktivity

Číslo aktivity: I/1.1

Název aktivity: Školní asistent – personální podpora MŠ

Celkové náklady aktivity: 210 120,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Počet aktivit ZP: 12,00

Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Škola musí identifikovat alespoň tři děti ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem v mateřské škole je možné sledovat následující oblasti: – nedůsledné rodičovské vedení; – sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr dětí je zcela v kompetenci ředitele školy. Minimálně tři děti ohrožené školním neúspěchem musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity. Podmínka tří dětí ohrožených školním neúspěchem platí vždy až do výše úvazku 1,0.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“).

Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců.

Číslo aktivity: I/2.1

Název aktivity: Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

Celkové náklady aktivity: 33 760,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Počet aktivit ZP: 2,00

Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00

Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 40 hodin. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 40 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin „skládáním“ hodin z více kratších programů). Jsou doporučované vzdělávací programy s možností účasti alespoň po dvou dnech po sobě, pro dosažení požadované intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit a navázání spolupráce a kontaktů mezi účastníky.

Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

Číslo aktivity: I/2.3a

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

Celkové náklady aktivity: 6 752,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Počet aktivit ZP: 1,00

Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí: a) čtenářská pregramotnost; b) matematická pregramotnost; e)

inkluze.

Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16 a probíhá prezenční formou.

Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin „skládáním“ hodin z více kratších programů/akcí).

Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

Číslo aktivity: I/2.6

Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Celkové náklady aktivity: 16 984,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Počet aktivit ZP: 2,00

Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 2,00

Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ mateřské školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou „hostitelskou“ školu (může si vybrat jinou mateřskou školu, ale také základní školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající mateřské školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské

Číslo aktivity: I/3.2

Název aktivity: Individualizace vzdělávání v MŠ

Celkové náklady aktivity: 33 760,00 Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Počet aktivit ZP: 2,00

Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00

Popis realizace aktivity: Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

DVPP umožní naplňovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, zejména při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 40 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 40 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin „skládáním“ hodin z více kratších programů/akcí).

Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

Číslo aktivity: I/3.3

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Celkové náklady aktivity: 22 056,00 Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Počet aktivit ZP: 1,00

Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 6,00

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, apod. V případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci, kde je součástí mateřská i základní škola, může být odborníkem i pedagog této základní školy.

Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Doporučená forma realizace je šest setkání po dvou hodinách (lze ale realizovat i tři setkání po čtyřech hodinách, důležitý je celkový součet hodin). Setkávání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů. Maximální počet rodičů je na zvážení školy, ale je třeba zajistit, aby setkání splnilo účel, aby bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze. Pokud to prostory umožňují, setkávání rodičů se zpravidla uskuteční přímo v prostorách dané mateřské školy.

V případě této šablony se rozumí 1 h = 60 minut.