Učíme se spolu

Cíl projektu: posílemí individualizovaného vzdělávání v MŠ

Nástroj, který k dosažení cíle projekt užívá je vzájemné učení
pedagogů MŠ v CENTRECH KOLEGIÁLNÍ PODPORY.

Doba trvání projektu: 4 roky; začátek 11/2016, konec 10/2020

Aktivity projektu budou realizovány v 11 krajích ČR

Centra kolegiální podpory (CKP) v MŠ
společný „prostor“ pro vzájemné učení, sdílení zkušeností, reflexi vlastní praxe, diskusi, společnou tvorbu materiálů do výuky apod., příklady dobré praxe individualizovaného vzdělávání v MŠ

realizují každý měsíc 2hodinová setkání

pro pedagogy a vedení MŠ, nepedagogické pracovníky, rodiče, zástupce zřizovatele, poskytovatele neformálního vzdělávání. ČŠI atd.

Osoby CKP:
metodik SbS
vedoucí CKP
zástupce vedoucího CKP
IT konzultant po celou dobu projektu

2 x ročně setkání vedoucích center (rotující návštěvy)

Náměty pro tematické okruhy, na které se zaměří činnost center:

1. Komunikace jako nástroj individualizace vzdělávání
2. Individualizace vzdělávání prostřednictvím spolupráce s rodinou a komunitou
3. Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty jako cesta k individualizaci vzdělávání
4. Individualizace vzdělávání prostřednictvím plánování a hodnocení výchovně vzdělávací práce
5. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k individualizovanému vzdělávání
6. Učební prostředí podporující individualizované vzdělávání
7. Profesní rozvoj pedagogů zaměřený na individualizaci vzdělávání
8. Individuální přístup při rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí, jejichž prvním jazykem není čeština
9. Wanda jako nástroj skupinové reflexe
10. Integrace digitálních technologií se zaměřením na individualizaci
11. Tvorba a pilotáž námětů pro činnosti v mš podporující individualizované vzdělávání – (praktická část Metodické příručky Individualizace v MŠ viz KA 5)
12. Evaluace práce pedagoga MŠ dle KOU a Nástroje pro hodnocení kvality práce pedagoga v předškolním vzdělávání
13. Přípravy rotujících návštěv pro vedoucí center

Metodické výstupy projektu

  1. Dokumentace pilotáže vzniku metodických center Začít spolu
  2. Metodika budování systému kolegiální podpory v MŠ a ZŠ – součinnost s průvodci KP
  3. Individualizace v předškolním vzdělávání – příklady z praxe: sběr praktických nápadů, inovací, námětových listů, metod a forem práce podporujících individualizované vzdělávání